2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Kapsamındaki Kısa ve Uzun Süreli Yolluksuz-Yevmiyesiz Görevlendirme İşlemleri

8 günden kısa, yolluksuz-yevmiyesiz yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme aşamaları

Bu tür görevlendirmelerde onay makamı Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürüdür.
Dekanlıklar, enstitüler, yüksekokul müdürlükleri bölümlerinden gelen görevlendirme taleplerini ekleri ile (görevlendirme formu, davet yazısı, etkinlik programı vb.) birlikte Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.

8-15 gün arası yolluksuz-yevmiyesiz yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme aşamaları

Bu tür görevlendirmelerde onay makamı Rektörlüktür.
Dekanlıklar, enstitüler, yüksekokul müdürlükleri bölümlerinden gelen görevlendirme taleplerini Rektörlük Makamına sunulmak üzere Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ekleri ile birlikte (görevlendirme formu, davet yazısı, etkinlik programı vb.) gönderir.
Rektörlük Makamınca onaylanan görevlendirme yazısı Personel Daire Başkanlığınca ilgili birimlere bildirilir.

15 günden fazla 3 aydan az süre ile öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurt yurtdışında yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme işlemleri

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.
Öğretim elemanları, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek bağlı bulunduğu birimine iletir.
Görevlendirme talep formu
Katılacağı etkinliğin başlama bitiş tarihlerini belirten program
Birim, gelen talebi uygun gördüğü takdirde yönetim kurulu kararı alarak ekeri ile birlikte Rektörlük makamına sunulmak üzere Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na gönderir.
Rektörlük Makamınca onaylanan görevlendirme talebi ilgili birime üst yazı ile bildirir.
Öğretim elemanının görevlendirme bitiminde göreve başlama yazısı birimi tarafından Rektörlüğe üst yazı ile bildirilir.

Uzun Süreli Görevlendirmeler (3 ay ve 1 yıl arası)

Öğretim üyelerinin maaşlı yurtdışı görevlendirme süresi 1 yılı aşamaz. Gerektiğinde bu süre maaşsız olarak 1 yıla kadar daha uzatılabilir. Öğretim üyelerinin üniversitede veya muhtelif üniversitelerde en az 6 yıl çalışmış olma şartı aranır.
Dayanak : Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 5. Maddesi
a) (Değişik:RG-10/1/2018-30297)Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgarialtı yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.

Yolluklu-yevmiyeli-maaşlı uzun süreli görevlendirmeler için
Önceki uzun süreli görevlendirmeden sonra göreve başlama tarihinden 6 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Yolluksuz- yevmiyesiz-maaşsız görevlendirmeler için
Önceki uzun süreli görevlendirmesinden (yolluksuz-yevmiyesiz ise) sonra göreve başlama tarihinden 2 yıl geçmesi gerekir.
Yurtdışı kuruluşlardan sağlanan burs veya ücret varsa bu öğretim elemanları görev yapacakları sürece üniversite yönetim kurulu kararı ile maaşlı veya maaşsız görevlendirilebilirler.
Süreli atanan öğretim görevlileri ve okutmanlar yurtdışında kısa süreli görevlendirilebilirler. Sürekli atananlar diğer öğretim üyeleri gibidir.
Araştırma görevlileri (33/a, 35. Madde ve ÖYP’li araştırma görevlileri için), üniversitede en az 1 yıl görev yapmış olmak ve mecburi hizmet yüklenmek şartıyla yurtdışında 2 yıla kadar görevlendirilebilirler. Bu süre 5 yıla kadar uzatılabilir.
50/d maddesine göre görev yapmakta olan araştırma görevlileri için 89 günden fazla uzun süreli görevlendirme yapılamaz.

Uzun ve kısa süreli görevlendirmelerde eklenmesi gereken evraklar:
Kişinin başvuru dilekçesi
Davet yazısı veya kabul mektubu
Birim yönetim kurulu kararları

Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, Pazar